Spracovanie osobných údajov

SÚHLAS 

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári potvrdzujem prevádzkovateľovi, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, nasledovným spoločnostiam ako prevádzkovateľovi (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) spoločnosti SOHO Bratislava, a.s., sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35933372, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3925/B (ďalej ako „SOHO Bratislava“) a spoločnosti IURIS INVEST, s.r.o., sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 43 845 908, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49305/B (ďalej ako „IURIS INVEST“). Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov udeľujem na účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb Prevádzkovateľom, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári.

Som si vedomá/ý, že právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Tento súhlas udeľujem na dobu od jeho udelenia do poskytnutia reakcie prevádzkovateľom na požiadavku odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára. 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to napríklad týmito spôsobmi: prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 2 599 805 15 ; prostredníctvom e-mailu: info@sohobratislava.sk ; alebo aj poštou na adrese sídla spoločnosti SOHO Bratislava, a.s., Panenská 6, 81103 Bratislava.

Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Týmto tiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol poučená/ý a som si vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a to zahŕňajúc: (i) právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Osobným údajom, (ii) právo na opravu Osobných údajov, (iii) právo na vymazanie Osobných údajov; (iv) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (v) právo namietať spracúvanie Osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť Osobných údajov, a taktiež (vii) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári Prevádzkovateľovi zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila s pravidlami spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom pre účely kontaktného formulára a porozumel/porozumela som im v celom rozsahu.

Pravidlá spracovanie osobných údajov 

Vitajte na stránke www.sohobratislava.eu. Hneď v úvode používania nášho webu Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov (ďalej ako „pravidlá“), ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonoch (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“). Spoločnosť SOHO Bratislava, a.s., sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35933372, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3925/B (ďalej ako „SOHO Bratislava“) realizuje výstavbu developerského projektu s marketingovým názvom SOHO BRATISLAVA. Spoločnosť IURIS INVEST, s.r.o., sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 43 845 908, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49305/B (ďalej ako „IURIS INVEST“) poskytuje SOHO Bratislava poradenstvo pri výstavbe projektu ako aj obchodné poradenstvo v oblasti podpory a administrácie predaja, marketingu a ďalších obchodných činností súvisiacich s projektom.  

Na účely Nariadenia GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť SOHO Bratislava, a.s. a spoločnosť IURIS INVES (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ a/alebo „Prevádzkovatelia“). Označení Prevádzkovatelia spoločne určili účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, a teda sú spoločnými prevádzkovateľmi podľa č. 26 Nariadenia. Každý prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti osobných údajov. 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti SOHO Bratislava alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@sohobratislava.sk.

Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (a) vyplnenia kontaktného formulára, (b) žiadosti o zasielanie newsletterov, (c) poskytnutia spätnej väzby a (d) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke. Počas používania tohto webu taktiež zbierame cookies. Pre viac informácií pozrite Zásady používania súborov cookies.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Na účely špecifikované nižšie v týchto pravidláchspracúvame osobné údaje:

 • o jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú na webovej stránke vyplniť niektorý z kontaktných formulárov pre zaslanie správ priameho marketingu (newsletter), pre obhliadku niektorého z bytov a nebytových priestorov;
 • o jednotlivcoch, ktorí nás kontaktujú prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a majú záujem o kúpu bytov alebo kúpu resp. prenájom nebytových priestorov v realitných projektoch SOHO Bratislava,
 • o jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnej ponuke v rámci realitných projektov SOHO Bratislava
 • o jednotlivcoch, ktorých majú záujem osloviť spoloční Prevádzkovatelia v záujme realizácie ich marketingových aktivít,
 • o jednotlivcoch, ktorí navštívia predajné miesto pre projekt spoločnosti SOHO Bratislava,
 • o jednotlivcov, ktorí uzatvoria s Prevádzkovateľom akúkoľvek rezervačnú zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu, nájomnú zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, dodatky k nim a pod. vo vzťahu k nehnuteľnostiam v projekte SOHO Bratislava

Akékoľvek osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov nemôžeme reagovať na Váš podnet či žiadosť alebo nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvu.

Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v Nariadení GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa Nariadenia GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje  a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje vždy spracúvame na konkrétny a vopred vymedzený účel a nikdy ich ďalej nespracúvame spôsobom, ktorý by nebol zlučiteľný s pôvodným účelom. Vaše osobné údaje, ktoré nám boli Vami, ako dotknutou osobou, poskytnuté spracúvame na nasledujúce účely: kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie kvalitných obchodno–informačných služieb spoločnosti SOHO Bratislava, ako prevádzkovateľa, prostredníctvom reakcii k požiadavkám dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas, v prípade, že klient poskytne e-mailovú adresu  a vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zaslania reakcií k požiadavkám klienta ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovej stránke Prevádzkovateľa.   

 • na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke. Právnym základom je náš oprávnený záujem na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí prejavia záujem o nehnuteľnosť z nášho realitného portfólia a vybavenia Vašich požiadaviek, otázok, žiadosti alebo dotazu prípadne, aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom;
 • na marketingové účely Prevádzkovateľa, ktoré sú v súlade so zákonom vychádzame z nášho oprávneného záujmu na efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít a ponuky realitného portfólia; 
 • na účely správy a ochrany tejto webovej stránky je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti;
 • štatistické účely a pre účel kombinovania osobných údajov s údajmi ostatných klientov za účelom vytvorenia správ, ktoré pomáhajú zlepšiť poskytovanie služieb, za dodržanie technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť dodržiavania zásad minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracúvanie osobných údajov podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) v spojení s čl. 89 ods. 1 nariadenia GDPR.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere. 

V prípade, ak máte záujem, aby Vám boli zasielané reakcie na Vaše žiadosti a požiadavky, je nevyhnutné, aby ste nám poskytli, aspoň Vašu e-mailovú adresu a udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely zasielania reakcií k Vašim požiadavkám, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti SOHO Bratislava, inak nie je možné z našej strany na takúto požiadavku reagovať.

Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami za predpokladu, že v danom prípade nad našim záujmom neprevažujú záujmy, alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese sídla spoločnosti SOHO Bratislava uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: info@sohobratislava.eu. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania o sobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích strán a to v nasledovných prípadoch:

 • ak takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb,
 • poskytovateľom služieb, ktorých Prevádzkovateľ využíva na plnene svojich povinností a pri zabezpečení svojich oprávnených záujmov najmä svojim advokátom, poradcom, audítorom,   poskytovateľom služieb spojených s technickou a softwarovou podporou a administráciou marketingových aktivít Prevádzkovateľa ,
 • (spoločnostiam, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ realizuje development, výstavbu a predaj nehnuteľností v rámci jednotlivých realitných projektov 
 • financujúcim bankám, ktoré poskytujú financovanie alebo iné služby Prevádzkovateľovi, a to najmä osobné údaje spracúvané za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa, ktoré sú poskytnuté financujúcej banke, ktorá financuje realizáciu a výstavbu daného realitného projektu.

  Vyššie uvedené tretie strany, ktoré využívame pri spracúvaní osobných údajov preverujeme, aby pri spracúvaní osobných údajov dodržiavali primeraný rozsah technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. S tretími osobami, ktoré majú postavenie sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s Nariadením GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zmluvy o spracúvaní osobných údajov a sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene daného Prevádzkovateľa. Všetci naši Sprostredkovateľa spracúvajú osobné údaje v súlade s týmito pravidlami a Nariadením GDPR.

Údaje, ktoré získavame z Vášho používania webovej stránky 

Prevádzkovateľ môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo v rámci Vášho používania webovej stránky SOHO Bratislava. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje: 

 • informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na webovú stránku, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení; 
 • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k webovej stránke (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné); 
 • údaje o Vašom používaní webovej stránky; 
 • informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach); 
 • informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné;

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samé o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Môže získavať aj osobné údaje od tretích osôb a tieto osobné údaje kombinovať s osobnými údajmi, ktoré sme získal od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce osobné údaje: údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook, Instagram) týkajúce sa osôb, ktoré lajkli projektové alebo iné účty Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

V súvislosti so súbormi cookies, na ktoré nie je potrebné súhlas v zmysle Zásad používania súborov cookies sú našimi sprostredkovatelia nasledovné spoločnosti:

 • Google IrelandLtd., so sídlom Gordon House Barrow Street, Dublin 4, DO4E5W5, Írsko, IČO (CRO): 368047, v súvislosti so spracúvaním analytických súborov cookies prostredníctvom platformy Google Analytics;
 • Facebook IrelandLtd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, IČO (CRO): 462932, v súvislosti so spracúvaním analytických súborov cookies prostredníctvom platformy Facebook Pixel.
 • Sprostredkovatelia aj subsprostredkovateľ sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

Prevádzkovateľ spracúva údaje získané z Vášho používania webovej stránky špecifikovaných vyššie na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky webovej stránky, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory webovej stránky, analytického a štatistického vyhodnotenia používania webovej stránky, zistenia a zabránenia zneužívania webovej stránky (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností. 

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie webových stránok však potom nemusia fungovať správne. Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie našu webovú stránku v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete tu.

Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Softwarový systém, v ktorom sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe licenčnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom  a poskytovateľom softwarového systému [Facebook, Google], je uložený na serveroch poskytovateľa tohto systému so sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Vaše osobné údaje búdu prenášané do krajiny, ktorá je zo strany Európskej komisie schválená ako krajina s dodatočnou úrovňou ochrany súkromia a ochrana súkromia je zabezpečená pomocou štandardných zmluvných doložiek (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en ) schválených Európskou komisiou na zaistenie podobnej úrovni ochrany, ako je zaručené v EÚ/EHP. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykoná v súlade s nariadením GDPR a uplatniteľnými predpismi a bez porušenia Vašich zákonných práv. 

Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov Vám ako dotknutej osobe priznáva najmä nasledovné práva:

 • PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM – máte právo požiadať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje, v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať;
 • PRÁVO NA OPRAVU – máte právo požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.;
 • PRÁVO NA VYMAZANIA (PRÁVO NA „ZABUDNUTIE“) – máte právo požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
 • údaje už nie sú potrebné na účely, ktoré sa získavali
 • odvolávate súhlas na spracúvanie Vašich Osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietate na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe legitímneho záujmu a neprevažuje oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne

V prípade, ak boli Vaše osobné údaje zverejnené a požiadate o ich vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technický možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie takýchto opatrení.   

 • PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV- máte právo požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.;
 • PRÁVO NA OMBEDZENIE SPRACÚVANIA – máte právo požiadať, aby sme dočasne obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania  a to v nasledovných prípadoch:
 • ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami PRÁVO NAMIETAŤ A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE – máte právo namietať z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa. Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu. Taktiež máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Toto neplatí, v prípade ak sa uplatňujú zákonné výnimky. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ – V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava,
 • tel.č +421232313214, 
 • e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk/ , https://dataprotection.gov.sk/ 
  • PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS –   máte právo kedykoľvek odvolať Vášho súhlas so spracúvaním osobných, ktorý ste nám poskytli. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie svojho súhlasu môžete nasledovne:
 • Prostredníctvom e- mailu: info@sohobratislava.sk
 • prostredníctvom tel č. +421 2 599 805 15
 • poštou na adrese sídla spoločnosti SOHO Bratislava

Uplatniť si Vaše vyššie uvedené práva, si môžete na e-mailovej adrese: info@sohobratislava.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu spoločnosti SOHO Bratislava  uvedenú v úvode tohto dokumentu. 

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z Nariadenia GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese sídla spoločnosti SOHO Bratislava uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: info@sohobratislava.sk.

 Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov 

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené. V prípade, ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto pravidlách, umiestnime nové pravidlá na webovú stránku spoločnosti SOHO Bratislava a podľa potreby Vás o zmene týchto pravidiel budeme informovať aj prostredníctvom e-mailu. Takto zmenené pravidlá  budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním webovej stránky (každou návštevou stránky) máme zato, že ste sa oboznámili s týmito novými pravidlami. 

SOHO Bratislava, a.s. 

This site is registered on wpml.org as a development site.